Disclaimer / privacy

Toelichting

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') in werking getreden. 

In de AVG staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Ease Zeker dochteronderneming van Ease Healthcare B.V. (verder te noemen 'Ease HC') acht het van groot belang dat (persoons)gegevens van betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met het bepaalde in de AVG worden verwerkt. In dit kader is het navolgende privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement van Ease HC is eveneens van toepassing op al haar dochterondernemingen.

Algemene bepalingen

Artikel 1       Begripsbepalingen
 

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming;

Persoonsgegeven:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking:

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, gebruiken, uitwisselen of vernietigen van persoonsgegevens;

Betrokkene:

Degene op wie een persoongegeven betrekking heeft, bijv. een klant die online een test heeft gekocht op de Ease Zeker website;

Bewerker:

Degene die ten behoeve van Ease HC persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;


Artikel 2       Identiteit van de verantwoordelijke

Ease Zeker is een initiatief van Ease Healthcare. Er kan contact worden opgenomen met Ease HC via info@easezeker.nl Beide identiteiten zijn te vinden op onderstaande locatie:

Gaetano Martinolaan 85 6229 GS Maastricht.


De Functionaris Gegevensbescherming is ook bereikbaar via 043-3872526.
Indien een betrokkene een klacht wil indienen over de diensten van Ease HC dan kan ook dat via info@easezeker.nl


Artikel 3       Reikwijdte van het reglement

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerkingen van Persoonsgegevens van betrokkenen, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daar in te worden opgenomen.

Artikel 4       Verkrijgen Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van een Betrokkene worden door Ease HC verkregen van de Betrokkene zelf.

Artikel 5       Doel van de Verwerking

De doeleinden die met de Verwerking van Persoonsgegevens door Ease HC worden nagestreefd zijn de navolgende:

5.1

De Persoonsgegevens van een betrokkene worden via het webformulier verwerkt door een bewerker. Zodra de gegevens door Betrokkene worden ingevuld op het webformulier worden deze direct versleuteld door de bewerker. Nadat deze bewerker de gegevens heeft doorgegeven aan de partij die het testpakket verstuurd en aan Ease HC, de bewerker alle gegevens onmiddellijk definitief verwijderd. Wij hebben dit afgesproken met de bewerker en controleren dit regelmatig.
De tweede bewerker gebruikt de Persoonsgegevens om het testpakket klaar te maken. Nadat het testpakket is verstuurd worden door de bewerker alle gegevens onmiddellijk definitief verwijderd. Wij hebben dit afgesproken met de bewerker en controleren dit regelmatig.
Ease HC ontvangt de factuurgegevens en slaat deze op voor de financiële afwikkeling.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Betrokkene om het product (de zelfafnametest) te leveren en de dienst (het testen en doorgeven van de uitslag) te verlenen.

5.2

Alle persoonsgegevens die worden verwerkt rondom de dienstverlening van Ease HC worden geclassificeerd als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Ease HC mag deze, als zorgverlener, verwerken. Uiteraard zal Ease HC er voor zorgen dat de bewerking, ook door bewerkers, onder strenge voorwaarden gebeurt.


Artikel 6       Opgenomen gegevens
 

6.1

Door Ease HC zullen niet meer Persoonsgegevens worden verwerkt dan voor de verwezenlijking van de in artikel 5 omschreven doeleinden nodig zijn.

6.2

De Persoonsgegevens die door Ease HC worden verwerkt in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden en de verwezenlijking van de door haar na te streven doeleinden zijn: Naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, aangevraagd onderzoek, onderzoeksresultaten.


Artikel 7       Beveiliging
 

7.1

Ease HC legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende Verwerking.

7.2

Alleen personen die bevoegd zijn en een directe betrokkenheid hebben krijgen toegang tot de gegevens.

7.3

De personen/functies die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens van de Betrokkenen zijn gebonden aan de plicht tot geheimhouding. Ze hebben dienaangaande een verklaring ondertekend, welke is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

7.4

Elektronische toegang tot Persoonsgegevens binnen de organisatie van Ease HC is uitsluitend mogelijk met gebruikmaking van een uniek wachtwoord. Indien Persoonsgegevens elektronisch worden verzonden via een ook voor (onbevoegde) derden toegankelijk medium, worden deze Persoonsgegevens geëncrypteerd alvorens tot verzending wordt overgegaan.

7.5

Om de diensten van Ease HC te kunnen uitvoeren zijn twee bewerkers aangesteld. De 1e bewerker beheert de webapplicatie en de 2e bewerker verzorgt de pakketverzending.


Artikel 8       Verstrekking Persoonsgegevens aan derden
 

8.1

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden verstrekt aan:

 

a.

Personen/functies binnen de organisatie van Ease HC ten behoeve van de uitvoering van aan hen opgedragen taken. Binnen Ease HC zijn er functionele scheidingen aangebracht zodat onbevoegde geen toegang hebben tot de data.

 

b.

De bewerkers ten behoeve van de uitvoering van aan hen opgedragen taken.

 

c.

De Betrokkene zelf onder de voorwaarden als in artikel 10 omschreven.

8.2

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden niet verstrekt aan andere partijen dan vermeldt in artikel 8.1. tevens zullen de persoonsgegevens niet worden verwerkt door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).


Artikel 9       Bewaartermijn van Persoonsgegevens
 

9.1

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden door Ease HC niet langer bewaard dan 15 jaar na afloop van het laatste contact tussen Ease HC en de Betrokkene.

9.2

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens uit het (geautomatiseerde) bestand verwijderd, waarna vernietiging van de Persoonsgegevens plaatsvindt.

9.3

Persoonsgegevens van Betrokkenen kunnen op aanvraag van de Betrokkenen vroegtijdig uit het bestand worden verwijderd. Betrokkene kan deze procedure in gang zetten via een email naar info@easezeker.nl


Artikel 10       Recht op inzage
 

10.1

Iedere Betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Ease HC te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende Persoonsgegevens door Ease HC worden verwerkt.

10.2

Het verzoek tot het doen van inzage kan uitsluitend door de Betrokkene worden gedaan en/of door diens gemachtigde ten kantore van Ease HC onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs van de Betrokkene en, in het geval van een machtiging, tevens een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een door de Betrokkene ondertekende machtiging, waarin expliciet staat vermeld dat de machtiging is verstrekt tot het geven van inzage betreffende Persoonsgegevens van de Betrokkene.


Artikel 11       Recht op correctie
 

11.1

Degene aan wie overeenkomstig het vorige artikel (recht op inzage) kennis is gegeven van hem/de Betrokkene betreffende Persoonsgegevens, kan Ease HC verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

11.2

Ease HC bericht de verzoeker (de Betrokkene of diens gemachtigde) binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre Ease HC aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

11.3

Ease HC draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk door haar wordt uitgevoerd.

11.4

Het verzoek tot het doen van correctie kan uitsluitend door de Betrokkene worden gedaan en/of diens gemachtigde ten kantore van Ease HC onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs van de Betrokkene en, in het geval van een machtiging, tevens een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een door de Betrokkene ondertekende machtiging, waarin expliciet staat vermeld dat de machtiging is verstrekt tot het vragen van correctie betreffende Persoonsgegevens van de Betrokkene.


Artikel 12       Bewerker
 

12.1

Indien Ease HC Persoonsgegevens te haren behoeven laat verwerken door een Bewerker, draagt Ease HC zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Ease HC ziet toe op de naleving van die maatregelen.

12.2

De uitvoering van Verwerkingen door een Bewerker wordt geregeld in een overeenkomst tussen de Bewerker en Ease HC.


Artikel 13       Slotbepalingen
 

13.1

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit privacyreglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de Verwerking van Persoonsgegevens bij Ease HC.

13.2

Indien een wijziging optreedt in de doelstellingen die aan de Verwerking van de Persoonsgegevens ten grondslag liggen dan wel in de opgenomen Persoonsgegevens of in het gebruik dat van de Persoonsgegevens wordt gemaakt, dient het reglement te worden aangepast. Een aanpassing van het reglement kan slechts worden doorgevoerd door Ease HC.

13.3

Bijlagen bij dit reglement worden geacht integraal onderdeel van dit reglement uit te maken.

13.4

De bepalingen in dit reglement laten de rechten van de Betrokkene en de verplichtingen van Ease HC op grond van de AVG onverlet.

13.5

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Ease HC met inachtneming van de bepalingen in de AVG.

13.6

Dit reglement is per 1 januari 2018 in werking getreden.

 

Adres

Gaetano Martinolaan 85, 6202 AZ
Maastricht, Nederland

Contact

088-0049150 - Office
info@ease-zeker.nl

Postbus

Postbus 5800
Maastricht, Nederland

Ease is Powered by

GRATIS INCUBATIETIJDCALCULATOR

Iedere SOA heeft zijn eigen incubatietijd. Wij testen op chlamydia en gonorroe. Deze kun je betrouwbaar testen vanaf 2 weken na het laatste onveilige seksueel contact. Je kunt hiervoor gebruik maken van onze incubatietijdcalculator. Voor het testen bij een vrouw op chlamydia en gonorroe wordt een swab afgenomen van keel, vagina of anus. Voor het testen bij een man op chlamydia en gonorroe wordt een swab afgenomen van keel of anus. Bij de penis is dit door middel van urine.

Naar Calculator
Bel Ons: 088-0049150